Zrakový Audit

Posúdenie pracovného prostredia pre optimálny výber ochranných pracovných okuliarov a vytvorenie systému ich správneho používania a zaopatrenia. Cieľom auditu je stanoviť optimálnu, zákonom a normami určenú ochranu zraku na vybrané pracoviská s prihliadnutím na ich špecifiká tak, aby sa dosiahlo:

  • maximálneho vizuálneho vnemu pracovníka
  • nerušené, jasné, bezpečné videnie v predpísanej ochrane zraku
  • dostatočne ostré videnie pracovníka s prihliadnutím na jeho zrakovú vadu
  • skvalitnenie práce náročnej na vizuálny vnem
  • odstránenie predčasnej zrakovej únavy
  • spokojnosti pracovníka pri používaní ochrany zraku
  • úspory nákladov a životnosti pri opakovanom obstarávaní OOPP zraku

Vlastnosti